Orgány KP

Sekretariát

Sekretariát zajišťuje činnost KP po stránce administrativní a organizační.

Ing. Jaroslav Prachař
výkonný ředitel
mobil: +420 724 063 009
e-mail: info@korektnipodnikani.cz

Rada KP

Rada je výkonným orgánem KP. V době mezi zasedáními Valné hromady stanoví záměry a cíle činnosti KP.

JUDr. Rostislav Dvořák - prezident
Ing. Jiří Viselka – člen

Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem KP. Kontroluje činnost a hospodaření KP, předkládá své stanovisko Radě a Valné hromadě.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem KP a je tvořena členy KP.

Dohodovací výbor

Dohodovací výbor projednává porušení Kodexu členem KP. Pro jednotlivé případy jmenuje Rada členy ad hoc z řad odborníků. Podrobnosti k činnosti stanoví Jednací řád dohodovacího výboru.